Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner1.jpg

Statut Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno - Historycznego "Gryf"

zorkaz.

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
1.1
• Stowarzyszenie nosi nazwę: Słupskie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Gryf”
– zwane dalej Stowarzyszeniem.
• Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Słupsku.. domownicy
• Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
• Stowarzyszenie może używać nazwy w języku obcym.
1.2
• Stowarzyszenie ma status Stowarzyszenia zwykłego bez osobowości prawnej.
1.3
• Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności teren powiatu słupskiego, bytowskiego i lęborskiego.
• Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
• Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jej członków.
1.4
• Stowarzyszenie może używać oznaczeń i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
1.5
• Stowarzyszenie może ustanawiać znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz może wydawać legitymacje będące potwierdzeniem członkostwa w Stowarzyszeniu.
1.6
• Stowarzyszenie jest organizacją non-profit – działa opierając się na pracy społecznej członków.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania.
2.1
• Celem Stowarzyszenia jest:
- zgłębienie historii powiatu słupskiego,
- tworzenie bazy danych na temat historii powiatu słupskiego, bytowskiego oraz lęborskiego,
- gromadzenie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych dotyczących historii poznawanego terenu,
- tworzenie ekspozycji rzeczy znalezionych i zabezpieczonych przez członków Stowarzyszenia,
- stała współpraca z Konserwatorem Zabytków i działanie zgodnie z jego wytycznymi,
- stała współpraca z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
- prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z historią regionu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych we współpracy z placówkami szkolnymi,
- upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem,
- dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego miasta Słupska oraz powiatu słupskiego,
- ochrona zabytków, opuszczonych cmentarzy oraz opieka nad nimi.
2.2
• Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- gromadzenie dokumentów, relacji świadków, zdjęć,
- przeprowadzanie remontów i porządkowanie starych cmentarzy, pomników i obelisków przywracając im ich pierwotny wygląd,
- Stała współpraca z gminami powiatu słupskiego i Starostwem Powiatowym w Słupsku,
- przygotowywanie legalnych, jawnych akcji eksploracyjnych opartych o niezbędne, określone prawem pozwolenia, zgodnie z celami Stowarzyszenia,
- Piętnowanie grabieżczej, nielegalnej eksploracji, dewastowania historycznych miejsc pamięci i wszelkiej działalności szkodliwej dla dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego,
- proponowanie pomocy w pracach archeologicznych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem i dokumentowaniem historii regionu i kraju,
- Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy innymi stowarzyszeniami, muzeami, instytucjami, których działalność związana jest z historią regionu
i kraju, mających na celu jak najlepsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności w zakresie dokumentacji i eksploracji,
- uzupełnianie i wzbogacanie kolekcji muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań eksploracyjnych, w szczególności w muzeach, które współpracują ze Stowarzyszeniem,
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia.
3.1 Członkiem stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna.
• Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
- członków założycieli,
- członków zwyczajnych,
- członków honorowych.
3.2
• Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania ,mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli Polski.
3.3
• Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemna deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązuje się do opłacania składek,
a ponadto:
- osoby fizyczne: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres i numer PESEL.
• O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decydują założyciele Stowarzyszenia.
3.4
• Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
- zgłaszania do organów założycielskich wniosków w sprawach związanych z jego działalnością,
- uczestnictwa w spotkaniach, poszukiwaniach, wyjazdach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie,
• Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
- brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
- przestrzegać Regulaminu,
- nie naruszać solidarności Stowarzyszenia,
- opłacać regularnie składki członkowskie,
- dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
3.5
• Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w skutek:
- pisemnej rezygnacji członka,
- śmierci członka,
- wykluczenia ze Stowarzyszenia.
• Wykluczenie członka następuje w przypadku:
- nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
- postępowania rażąco sprzecznego z regulaminem Stowarzyszenia,
- postępowanie ,które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre jego imię,
- działania na szkodę Stowarzyszenia.
• O wykluczeniu decydują członkowie stowarzyszenia – członkowie założyciele oraz trzech losowo wybranych członków Stowarzyszenia, na wspólnym zebraniu w danej sprawie.
3.6
• Członkowie założyciele - osoby zakładające Stowarzyszenie, czynnie uczestniczące w tworzeniu od podstaw Stowarzyszenia.
• Członkowie zwykli - każda osoba fizyczna.
• Członkowie honorowi - każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność nadadzą Członkowie założyciele za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, historii, miasta czy też rejonu.